ZÁKLADY POŽÁRNÍ OCHRANY: 

 

Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry určuje zákon č. 133/1985 Sb., viz: www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133, který stanovuje podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

 

 Z tohoto zákona plynou povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro právní subjekty (v našem případě zaměstnavatel) zabezpečovat požární ochranu v objektech, kde provozují pracovní činnost.

 

 Každý, bez ohledu na to, zdali je zaměstnancem nebo soukromou osobou, je povinen počínat si tak, aby nezavdal svým chováním příčinu ke vzniku požáru.

 

 

 Povinnosti zaměstnavatele: 

 

Zaměstnavatel je povinen popsat a zařadit své provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí.

 

Toto nebezpečí rozdělujeme do třech kategorií:

· bez zvýšeného požárního nebezpečí

 · se zvýšeným požárním nebezpečím

 · s vysokým požárním nebezpečím (např. velkokapacitní úložiště hořlavých kapalin,

    plynů apod.)

 

 Vlastní posouzení požárního nebezpečí obsahuje zejména popis a posouzení rizik z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru a ohrožení osob, zvířat a majetku, možnosti provedení záchranných prací a likvidace požáru, systém řízení požární ochrany a návrhy a opatření ke snížení rizik a návrhy na provádění záchranných prací

 

V praxi se může jednat např. o:

 

  · prostory nocležen, prostory pro shromažďování většího počtu osob

  · čerpací stanice, transfomátorovny

  · sklady hořlavých plynů a kapalin

  · truhlárny

  · práce s otevřeným plamenem, svařování

 

V těchto prostorách a při činnostech se zvýšením požárním nebezpečím jsou nutná preventivní opatření, kterými mohou být např.:

 

 · revize a kontroly elektrických rozvodů a spotřebičů

 · revize a kontroly požárně bezpečnostních zařízení (hasicí přístroje, hydranty,

    suchovody,  požární žebříky, elektronické hlásiče požáru apod.)

 · revize a kontroly plynových zařízení apod.

 

 Zde není od věci připomenout, že zákaz donášení jakýchkoliv elektrických zařízení, do prostor zaměstnavatele a jejich provozování bez jeho vědomí, má své zásadní důvody.

 

Toto pravidlo bývá nejčastěji porušováno Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 52 zaměstnanci v případě používání přímotopů, vybavení kuchyněk a provozování audiotechniky.

 

 

 

Další položkou při zajištění pracovišť s činností se zvýšeným požárním nebezpečím je vypracování povinné dokumentace požární ochrany:

 

o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s

 

 · dokumentace vysokým požárním nebezpečím

 · stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (konkrétní odpovědnosti

    vedoucích

    zaměstnanců a zaměstnanců na jednotlivých pracovištích)

 · požární poplachové směrnice, které musí být viditelně vyvěšeny (obsahují způsob

    vyhlášení požárního poplachu, např. voláním „Hoří“, a telefonní čísla tísňového

    volání)

 · požární řád (obsahuje popis činnosti, která je v daném prostoru prováděna,

    pověřeného zaměstnance, množství a druh uskladňovaného materiálu nebo max.

    počet osob vyskytujících se v prostoru)

· požární evakuační plán, který musí být viditelně vyvěšen (obsahuje textovou a

   grafickou část, kde je popsána a znázorněna evakuace osob ze zasaženého objektu

   požárem)

· požární kniha, do které se zaznamenávají všechny skutečnosti o PO (provádění

   kontrol nebo revizí, případně informace o vzniklém požáru)

 

 Součástí prevence požární ochrany je i další dokumentace např. dokumenty související s kolaudačními rozhodnutími apod.

 

 Evakuace osob: 

 

Dá se konstatovat, že jedním z nejdůležitějších kroků zaměstnavatele při zajišťování požární ochrany je zabezpečení včasné evakuace osob a zajištění únikových cest a východů. Způsob zajištění volnosti únikových východů bývá častým předmětem kontrol OIBP a HZS.

 

Únikový východ: 

- únikové cesty musí být vždy volné a bez překážek

- vést na bezpečné místo a nebo k východu

- únikové cesty, východy a evakuační výtahy musí být trvale osazeny značkami pro únik a evakuaci osob tam, kde je to technicky vhodné; je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy

 

Množství a velikost (šířka) únikových východů se stanoví na základě počtu osob, které mohou být v budově a vzdáleností od prostor, kde tyto osoby mohou v budově pobývat. POZOR! Nouzový východ z přízemí, suterénu a zvýšeného mezipatra musí vést přímo na ulici. Od prvního patra výše musí vést únikový východ po schodech ven z budovy. Tyto schody mohou být i vně budovy. Směr evakuace je uveden na bezpečnostních tabulkách osvětlovaných z nouzového zdroje energie nebo ze zdroje nezávislého na elektrické síti, případně na tabulkách opatřených fluorescenční úpravou.

 

Únikový východ ve veřejné dopravě:

 

 Ve veřejné dopravě musí být dostupné východy pro případ, kdy nelze použít standardní východy:

 

· dálkově ovládané dveře mají mít mechanismy pro nouzové otevírání v blízkosti

   dveří

· dopravní prostředky mají být vybaveny nouzovými dveřmi a okny. Pro únik oknem,

    lze  použít bezpečnostní kladivo, které sklo okna roztříští.

 

 

 

Oheň: 

 

Oheň je proces hoření, které ke svému vzniku a průběhu potřebuje tzv. iniciační zdroje, kterými jsou:

 

            · hořlavá látka (papír, dřevo, hořlavé kapaliny, plyny, kovy apod.)

· oxidační prostředek (vzduch, kyslík)

 · zdroj iniciace (jiskra, plamen, horký povrch)

 

Iniciačním zdrojem pro vznik plamene tedy nemusí být vždy přímý, otevřený oheň, ale i horký povrch. V rámci zajištění prevence PO toto vnímáme především při činnostech u svařovacích prací, kdy dohled na pracoviště po ukončení prací dosahuje až 8 hodin.

 

Třídy požáru: 

 

Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů.

 

 Do tříd se požáry dělí především s ohledem na skupenství hořících látek:

 

 Třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí,

                  textil, papír, sláma, seno, plasty)

 Třída B - hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí

                  (např. benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky,

                  asfalt, pryskyřice, mazadla)

Třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn,

                 svítiplyn, acetylen, metan, vodík)

 Třída D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem)

 

Jednotky požární ochrany a věcné prostředky požární ochrany: 

 

Zákon č. 133/1985 Sb. nám rovněž určuje zřizování jednotek požární ochrany zaměstnavatele. V rámci železniční sítě ČR je zřízeno 12 jednotek požární ochrany. Tyto jednotky jsou zřízeny především z důvodu husté železniční sítě, rozmanitosti přepravovaného materiálu a těžké terénní dostupnosti. Jsou tak posíleny jednotky hasičské záchranné služby ČR pro efektivnější zásah při mimořádných událostech. Jednotky PO však nezasahují nejčastěji u požáru, ale při různých mimořádných událostech, kterými jsou např. ekologické havárie, nehody a smrtelné úrazy.

 

 Kromě zřízení jednotek PO zaměstnavatel zabezpečuje a vybavuje pracoviště různými věcnými prostředky požární ochrany.

 

 Mezi takové prostředky patří:

 

  •  hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné
  •  osobní ochranné prostředky
  •  prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a    

 záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky

 -     na železnici se vyskytují nejčastěji požární žebříky, popř. vedlejší evakuační

       schodiště)

  • prostředky pro práci s nebezpečnými látkami a pro dekontaminaci, analyzátory plynů,

        kapalin a nebezpečných látek

  •  požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky
  •  spojovací a komunikační prostředky a technologie operačních středisek
  •  hasiva a příměsi do hasiv
  •  požární příslušenství
  • přenosné zásahové prostředky (např. požární stříkačky, generátory, ventilátory)

 

 Rozdělení a použití přenosných hasicích přístrojů: 

 

 Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití, proto se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nutné (např. z provozních důvodů), mohou se hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách), se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

 

Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu (např. u skladů hořlavých kapalin nebo na hnacích vozidlech). Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

 

POZOR! Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

 

 

Druhy nejpoužívanějších hasicích přístrojů:

 

 · Vodní - hasicí látkou je voda, která obsahuje uhličitan draselný, chránící proti

                  zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má  

                  nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování

                  (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů

                  pevných látek. Využití naleznou třeba v zemědělství k hašení pevných látek jako je dřevo. 

 

 · Pěnový - kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu.

                    Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna   

                    izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku - pracuje na principu

                    dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda, hasí pevné látky, ale

                    především se používá k hašení hořlavých kapalin. Přístrojem nelze

                    hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.

 

 · Práškový - hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem.  

                       Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je

                       nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod

                       napětím do 1 000 V ze vzdálenosti 1m. Hasebním efektem je stěnový efekt. Je nevhodný do pros toru, kde jsou přístroje citlivé na prach (elektronická     zařízenatd.).

 · Sněhový - hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi

                      Nízkou teplotu, při ústí hubice asi -30°C, proto je nutné hubici držet jen

                      za držadlo. Nelze jím hasit sypké materiály, neboť proud plynu je

                      velmi prudký. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.).

                      Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít

                      nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.  

                     Přístrojem lze hasit elektrická zařízení, proto se tento typ hasicího

                     přístroje hojně vyskytuje.

 

Pamatujme, že přístup k hasicím přístrojům musí být vždy volný.

Veškeré únikové východy musí být také vždy volné, nesmí být na cestě žádná překážka, nerovná podlaha či kluzká podlaha.

Osvětlení únikových východů musí být dostatečně dlouho, aby bylo možné zajistit evakuaci všech zaměstnanců.