Jak má vypadat pracoviště: 

 

Šatna: 

- teplota v šatně je nastavena na 20oC, pod tuto hodnotu by neměla teplota klesnout

- šatna by měla být rozdělena na pánskou a dámskou

(pokud se jedná o pracoviště do 5ti zaměstnanců je možné oddělit časově)

- měli by jste v ní naleznout lavici či jiný sedací nábytek

- každý zaměstnanec by měl mít jednu skříňku na čisté oblečení a jednu na pracovní oblečení (tam kde je nutné používat pracovní oděv) skříňka by měla být uzamykatelná pro bezpečné uložení osobních věcí

Sanitární a hygienický úsek: 

a) sprcha:      - teplota ve sprchách musí být 25oC a pod tuto hranici teplota nemá klesat

                        - samozřejmé je oddělení na muži a ženy

na pracovišti do 5ti zaměstnanců lze oddělit časově

                        - počet umyvadel či sprch je dle znečištění oděvu a kůže na pracovišti

                        - teplota v umývárnách je 22oC

 

b) WC:           - teplota na WC je stanovena na 18oC

                        - WC nemá být od pracoviště vzdáleno více jak 120m

                        - při ztíženém přístupu smí být WC vzdálen max do 75m

                        - dělení na muže a ženy je samozřejmé (na pracovišti o počtu do 5ti zaměstnanců lze zřídit jeden kabinový WC)

                        - pokud je na Vašem pracovišti chemické či suché WC je nutné zajistit přiměřené podmínky pro mytí rukou zaměstnanců

                        - k dispozici by mělo být umyvadlo s tekoucí vodou

- pokud Vás na pracovišti pracuje více žen tak je pravidlo:

na 10 žen - 1 sedadlo

na 11 až 30 žen 2 sedadla

 

muži do 10 - 1 sedadlo

11 až 50 mužů - 2 sedadla

Únikové cesty: 

Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů.

 

  · musí zůstat trvale volné, bez překážek

  · vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo, v případě nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co  nejbezpečněji opustit pracoviště

  · druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání vybavení a povaze pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny

  · únikové cesty, východy a evakuační výtahy musí být trvale osazeny značkami pro únik a evakuaci osob tam, kde je to technicky vhodné; je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy

 

POZOR! Častými závadami při kontrolách stavu BOZP bývají právě překážky na přístupových a únikových cestách (různý materiál) a nerovnosti podlah a terénu

 

Podlahy: 

 

Povrch podlahy pracoviště, včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny tak, aby se na nich nemohla hromadit voda. Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití.

 

Dopravní komunikace, schodiště: 

 

 Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace o různých úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují šikmými rampami nebo schodišti. Schodiště jsou rovné, rozeznatelné od ostatních, nesešlapané a alespoň z jedné strany je madlo. 

 

Rampy: 

 

 · rampy pro nakládku a vykládku se na našich pracovištích rovněž hojně

    vyskytují, manipulační prostory rampy musí vyhovovat rozměrům

    manipulačních jednotek, kterými má být při nakládání a vykládání

    manipulováno, a rozměrům po nich pojíždějících dopravních

    prostředků

· volné okraje rampy musí být trvale označeny značkami označujícími

   nebezpečnou hranu a upozorňující na nebezpečí pádu osob nebo rizika

   střetu osob s překážkami, rampa instalovaná po nabytí účinnosti tohoto

   nařízení musí mít alespoň jeden bezpečný výstup nebo výjezd

 - rampa převyšující okolní plochu o více než 0,5 m, která slouží také pro

   pěší, musí být podél volného okraje vybavena vhodným ochranným

   zařízením proti pádu, například snímatelným ochranným zábradlím

 

 Pracovní jámy: 

 

 · pracoviště, kde se pracuje na spodcích dopravních prostředků, musí být

    vybaveno bezpečnými zdvihacími zařízeními, zvedacími plošinami,

    rampami nebo pracovními jámami, které odpovídají normovým

    hodnotám a které umožní zaměstnancům vykonávat činnosti ve vhodné

    pracovní poloze

 · v prostředí s nebezpečím výbuchu postupuje zaměstnavatel podle

    zvláštních právních předpisů, rampa musí být v případě potřeby

    vybavena vodícími lištami zabraňující bočnímu sjetí dopravního

    prostředku; na konci neprůjezdné rampy musí být nainstalovány

    zarážky

 · hloubka pracovní jámy musí umožnit práci ve vhodné pracovní poloze,

    její stěny a podlaha musí být omyvatelné, podlaha musí být v případě

    potřeby vybavena záchytnou jímkou a elektrické zařízení v jámě musí

    být v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

 · pracovní jáma musí být vybavena nejméně jednou elektrickou zásuvkou

    a dostatečným počtem svítidel, musí zde být výklenky ve stěnách,

    umístěné v dostatečné výšce a umožňující odkládání pracovních

    prostředků a pomůcek, v bezprostředním okolí pracovní

    jámy musí být na podlaze vyznačen ochranný manipulační prostor,

    který musí být vhodným způsobem zajištěn tak, aby do něho mimo

    přistavovaných dopravních prostředků a  zaměstnanců, kteří dopravní

    prostředek přistavují nebo vykonávají jeho údržbu, případně

    opravy, nesměly vjíždět jiné dopravní prostředky, ani vstupovat jiné  

    osoby

 · používané pracovní jámy je zakázáno překračovat a přeskakovat.

 · v bezprostřední blízkosti pracovní jámy musí být umístěny značky

    upozorňující na nebezpečí pádu a značky s vyznačením v ní

    zakázaných činností.

· trvale nepoužívaná pracovní jáma nebo její nepoužívaná část se musí

   zabezpečit, přes pracovní jámu pro více než dva dopravní prostředky,

   musí být za každým druhým přistaveným dopravním prostředkem

   umístěny můstky pro bezpečný přechod

 

Venkovní pracoviště Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity.  Připomínáme, že osvětlení venkovního pracoviště je prokazatelná a změřitelná hodnota.

 

Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby zaměstnanci: 

  · byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací

  · nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména

     plynů, par a prachu a byli chráněni před padajícími předměty  

  · mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim

     mohla být rychle

     poskytnuta pomoc

 

 Skladování: 

 

Podotýkáme, že skladem můžeme rozumět uzavřenou budovu nebo prostor, ale zrovna tak prostor venkovní - např. sklad sypkého materiálu. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou.

 

 Nízkotlaké kotelny: 

 

Nízkotlakou kotelnou se rozumí objekt nebo část objektu, kde je umístěn alespoň jeden parní kotel s nejvyšším dovoleným přetlakem do 0,5 bar nebo teplovodní kotel s nejvyšší dovolenou teplotou do 1100°C s jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším nebo kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větších než 100 kW, popřípadě další provozně související zařízení (dále jen „kotelna"). Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW musí být zřízena v samostatném objektu nebo samostatné části objektu.

 

 · prostory kotelny a prostory související musí být účinně větrány, do

    prostorů, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod

    vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u

    podlahy kotelny, odvod vzduchu z kotelny musí být zajištěn alespoň

    jedním otvorem u stropu kotelny, popřípadě odváděcím potrubím do

    venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění

    vzduchu a nebyla negativně ovlivňována funkce hořáků a odvodů

   spalin, nucené větrání kotelen, ve kterých jsou umístěny kotle s

   přirozeným tahem, nesmí být podtlakové

 · pro kotelny musí být písemně zpracován provozní řád kotelny, který

    musí obsahovat předepsané náležitosti a být v kotelně trvale k dispozici

 

Obecné technické požadavky na stroje a zařízení: 

Zařízením jsou ve smyslu zákona jakékoliv stroje, přístroje, nástroje nebo zařízení používané při práci. Právě z tohoto důvodu se provádějí kontroly i na zařízeních, kterých se to na první pohled zdánlivě netýká (např. regály, žebříky, palety, přepravní bedny a kovové konstrukce).

 

Používáním zařízení je činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 29 Zaměstnavatel je podle zákona č. 309/2006 Sb. povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení

 

Zaměstnavatel je podle zákona č. 309/2006 Sb. povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

 

Zaměstnavatel je podle zákona č. 309/2006 Sb. povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

 

POZOR! O všech kontrolách a revizích musí být prováděny zprávy (záznamy), které má mít zaměstnavatel stále k dispozici k nahlédnutí. Zaměstnavatel rovněž eviduje všechny návody a bezpečnostní pokyny výrobců k jednotlivým strojům a zařízením. Zaměstnavatel postupuje při stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí a termínů údržby v prvé řadě dle souboru dokumentů od výrobce - tzv. „průvodní dokumentace“. Nemá-li tyto dokumenty, je povinen vypracovat tyto dokumenty sám - vypracuje tak zvaný „Místní provozní bezpečnostní předpis“.

 

 A zde je nutné si uvědomit rozdíly mezi těmito dokumenty:

 

 · průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod

    výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné

    pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou  

    výměnu nebo změnu částí zařízení

 · provozní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících průvodní

    dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole,

    stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis

    není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel

 · místním provozním bezpečnostním předpisem je předpis

    zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro

    používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v

    prostorech a na pracovištích zaměstnavatele s ohledem na místní

    podmínky pracoviště.

 

PRÁCE VE VÝŠKÁCH (A NAD VOLNOU HLOUBKOU): 

 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se jedná o vysoce rizikovou práci. Proto musí zaměstnavatel přijímat dostatečná opatření, aby zabránil případnému pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, jejich propadnutí nebo sklouznutí nebo aby zajistil jejich bezpečné zachycení.

 

Jedná se o tyto pracoviště:

 

  · pracoviště a přístupové komunikace, které se nacházejí v libovolné

     výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život

     nebo zdraví například popálením, poleptáním, akutní otravou nebo

     zadušením

  · pracoviště a přístupové komunikace, pokud leží ve výšce nad 1,5 m

     nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje

     1,5 m platí zásada, že zaměstnavatel zajišťuje ochranu proti pádu

     přednostně za pomoci prostředků

 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů - příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

 

 

V příloze jsou řešeny následující oblasti:

 

  · zajištění proti pádu technickou konstrukcí

  · zajištění proti pádu OOPP (pracovní polohovací systémy, systémy

     zachycení pádu)

  · používání žebříků

  · zajištění proti pádu předmětů a materiálu

  · zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

  · práce na střeše

  · dočasné stavební konstrukce

  · shazování předmětů a materiálu

  · přerušení práce ve výškách

  · krátkodobé práce ve výškách

  · školení zaměstnanců Zaměstnavatel je povinen vypracovat Technologický postup pro práce ve výškách

 

PRÁCE S KŘOVINOŘEZEM A ŘETĚZOVOU PILOU: 

 

Práce s křovinořezem a řetězovou pilou je řešena v nařízení vlády č. 339/2017 Sb., které se zabývá problematikou organizace práce a pracovními postupy při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (sady, parky apod.). Při pěstebních pracích bývá často používán křovinořez. I při této činnosti je nutno dodržovat základní bezpečnostní požadavky, které jsou zakotveny zejména v návodu k obsluze, případně v pracovních postupech zaměstnavatele. Prvořadou povinností každého zaměstnance, který pracuje s křovinořezem je dodržovat návod k obsluze.

 

Zaměstnavatel zodpovídá za to, že se v ohroženém prostoru při práci s křovinořezem nebudou vyskytovat kromě obsluhy další fyzické osoby. Platí, že za ohrožený prostor se při práci s křovinořezem považuje kruhová plocha o poloměru 15 m, pokud výrobce křovinořezu nestanoví tento poloměr ještě větší.

 

O výsledcích revizí, kontrol a oprav řetězové pily musí zaměstnavatel po celou dobu jejího provozu vést evidenci.