OOPP ( OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY ): 

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje (§ 104 ZP): www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast5 a dále viz: - NV 495/2001 Sb., NV 361/2007 Sb. , NV 21/2003 Sb.

 

- pokud nelze rizika odstranit, nebo eliminovat je zaměstnavatel povinen zajistit Vám OOPP

- tyto prostředky Vás nemohou ohrožovat při výkonu práce, nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců

- Pokud oděv podléhá mimořádnému znečištění, opotřebení či plní funkci ochrany zaměstnance. Musí být přidělena jako OOPP obuv a oděv

- zaměstnanec má nárok na čistící, mycí a desinfekční prostředky (podle daných pravidel znečištění oděvu a kůže)

- na pracovišti s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, jsou také poskytnuté ochranné nápoje

- zaměstnavatel má povinnost kontrolovat používání OOPP a udržovat je v použitelném stavu

- veškeré OOPP, mycí, čistící a dezinfekční prostředky jsou zaměstnancům poskytovány zdarma, nesmí požadovat jakékoliv finanční plnění

 

Pokud Vám zaměstnavatel určil na pracovišti OOPP, které má používat větší počet zaměstnanců je zaměstnavatel povinen zajistit zamezení přenosu chorob!

 

Zaměstnanci by měli být prokazatelně seznámeni s používáním OOPP (tedy přesně jak s nimi zacházet, uskladňovat je, také o nároku na bezpečnostní přestávku a na jejich odložení)

 

POZOR!!! Zaměstnanci ve zkušební době, nebo pracující na dohodu – musí být vybaveni OOPP!!!

 

OOPP, která jsou po datu použitelnosti, nebo byli i jen minimálně poškozeny a tím neplní svoji funkci – nesmí zaměstnavatel poskytnout komukoliv jinému.

V případě, že OOPP byli poškozeny, ale nadále ještě platí datum použitelnosti, není možné použít OOPP v tomto případě neplní svoji funkci!!!

 

Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat jejich vrácení ve stavu přiměřeného opotřebení. Nesmí však požadovat jakékoliv finanční plnění!!!

 

Zaměstnavatel může po zajištění desinfekce, vyprání, zabránění přenosu infekčních onemocnění, poskytnout dalšímu zaměstnanci do konce data použitelnosti OOPP, ale nutné je, že nesmí být ani poškozeno.

 

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu přidělených OOPP:

 

- vyplívá ze zákoníku práce §250

- podmínkou odpovědnosti je svěření OOPP na písemné potvrzení

- musí být jasně uvedeno o který OOPP se jedná

- jsme povinni uhradit v plné výši, jestliže jsme prokazatelně zavinili ztrátu, nebo poškození  a došlo prokazatelně nedbalým  či nesprávným zacházením

- výše škody je stanovena z ceny OOPP ke dni poškození, nebo ztráty a zaměstnavatel musí přihlédnout k délce užívání a opotřebení

 

Ochranné nápoje jako OOPP?: 

 

Musí být zdravotně nezávadný, nesmí obsahovat velké množství cukru, může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu.

 

Specifikace každého nápoje je podle pracoviště a všech možných faktorů

 

Zátěž chladem:

 

- jsou pracoviště, kde je nutné udržovat teplotu pod +4oC

- maximálně je přípustné pracovat do teploty -30oC

- pracovní doba se tak rozděluje na maximální doby kdy je v této teplotě možné pracovat

- následná bezpečnostní přestávka je minimálně 10 minut

- odpočinek by měl být v místnosti kde je teplota +22oC

- ohřívárny by měli být vybaveny sedacím nábytkem, stolem a věšákem kam je možné odložit pracovní oděv

- podává se teplý nápoj na 8 hodinovou směnu připadá 0,5 l nápoje

 

Zátěž teplem:

 

Hodnocení zátěže teplem je velmi složitá technologie a proto je utvořena tabulka ve které jsou různé stupně zátěže a každé má koeficient, kterým se tato teplota a zátěž vypočítává.

 

Pro tyto zaměstnance, dle platných podmínek je podáván ochranný nápoj.

- tento nápoj by měl být přírodní pramenitá voda, slabě mineralizovaná (obsah cukru a minerálních látek je uveden v platné legislativě)

- zhruba na osmihodinovou směny by měl být v množství 1,5 l.

 

 

 

Fyzická zátěž (zvedání břemen):

 

Všeobecně jen použiji malou, ale celkem přehlednou netabulkuj:

 

MUŽI:            50 kg - občasné zvedání a přenášení       ŽENY:           20 kg

                        30 kg - časté přenášení a zvedání                                               15 kg

                          5 kg - při práci v sedě                                                        3 kg

 

Pitná voda na pracovišti:

 

- pracoviště musí být zásobeno pitnou vodou pro potřeby pití zaměstnance (nelze normovat)

- k zajištění předlékařské pomoci

- teplá tekoucí voda pro hygienické potřeby zaměstnance

- pokud se jedná o pracoviště bez vody a je nutno vodu na pracoviště doručit je povinností zaměstnavatele takové pracoviště na vlastní náklady zásobit pitnou i užitkovou vodou, nelze zaměstnancům přikázat, aby si na pracoviště vozili vodu sami!!!

 

 


 

Ve vztahu k osobním ochranným pracovním prostředkům dále platí:

  · povinnost zaměstnavatele udržovat OOPP v použivatelném stavu

  · povinnost zaměstnavatele kontrolovat používání OOPP zaměstnanci

  · povinnost zaměstnavatele poskytovat OOPP bezplatně podle vlastního seznamu, který byl  zpracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních pracovních

     podmínek

  · zakazuje se nahrazovat poskytování OOPP finančním plněním

 

OOPP i při poskytnutí zaměstnanci zůstávají nadále majetkem zaměstnavatele,  zaměstnanec je proto odpovědný za jejich úschovu a za zacházení s nimi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 13

 

Dále OOPP musejí:

 · být po celou dobu používání účinné proti rizikům a nesmějí sami o sobě představovat další rizika

 · odpovídat podmínkám na pracovišti

 · být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců 

 · respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance

 · být vzájemně slučitelné, pokud zaměstnanec používá zároveň více OOPP

 

Každý zaměstnanec musí být s používáním ochranných prostředků seznámen!