BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Základním zákonem, který se zabývá problematikou BOZP z pohledu povinností zaměstnavatelů a práv a povinností zaměstnanců a také vytyčuje úkoly v oblasti BOZP pro odborové organizace je zákon č. 262/2006 Sb - ZÁKONÍK PRÁCEwww.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262 

Zákoník práce již ve svém úvodním ustanovení (§ 1a) www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast1  považuje uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce za smysl a účel tohoto zákona a považuje je za hodnoty, které chrání veřejný pořádek. Nejdůležitější zásada BOZP je však zakotvena v ustanovení § 101 ZP www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast5, kde je uvedena povinnost zaměstnavatele zajistit BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při výkonu práce. Péče o BOZP, která je uložena zaměstnavateli podle zákoníku práce nebo dalších zvláštních právních předpisů, patří k nedílné a rovnocenné součásti pracovních povinností, které mají vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení.

Další zákony, které se zabývají oblastí BOZP  a spolu se Zákoníkem práce vytváří její legislativní základ: 

 

Povinnosti zaměstnavatele:

  • předcházet ohrožení nebo poškození zdraví v pracovním procesu
  • zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztráty na životech pracovníků
  • opatření mohou mít povahu technologickou, technickou, právní, organizační či administrativní. Soubor těchto opatření je obecně nazýván prevence rizik
  • právní a ostatní předpisy jsou i nařízení přednosty
  • Pokud na jednom pracovišti jsou zaměstnanci dvou a více firem musí se vzájemně informovat o rizicích a opatřeních k ochraně před jejich působením.

POZOR! V zásadě platí, že náklady, které jsou spojené se zajišťováním BOZP musí hradit zaměstnavatel, který tyto náklady nemůže v žádném případě přenášet na své zaměstnance. 

 
Cílem  BOZP je dosažení pracovišť bez rizik.

Prevence rizik (ustanovení § 102 ZP)www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast5 = provádět taková opatření, aby se předcházelo rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Prevence rizik: viz záložka: www.oszkladno.cz/bozp/prevence-rizik/ .

V této záložce najdete základní povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a pod. Zejména chceme upozornit, že  

nesmí být používán takový způsob odměňování, při kterém by zaměstnanci byli vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.


Jak má vypadat pracoviště: viz záložka: www.oszkladno.cz/bozp/jak-ma-vypadat-pracoviste/ . 

V této záložce je uvedeno několik příkladů. jak má vypadat pracoviště a upřesněno několik pracovních činností. 

 

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - RIZIKOVÉ FAKTORY, HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 5.1 NV č. 361/2007 Sb. - Ochrana zdraví při práci - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí: viz záložka: www.oszkladno.cz/bozp/hygienicke-pozadavky-na-pracoviste-a-pracovni-prostredi/ 

V této záložce jsou uvedeny podmínky při práci v zimě, v teple, limity fyzické zátěže, zrakové zátěže a hygienické podmínky. 

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje (§ 104 ZP): viz záložka: www.oszkladno.cz/bozp/oopp/

V této záložce je uvedeno vše o OOPP. 

 

Pracovní úrazy: PRACOVNÍ ÚRAZY.docx (634546) .

V záložce www.oszkladno.cz/bozp/pracovni-urazy/ je uvedeno co je to pracovní úraz, co je nutné udělat, aby byl pracovní úraz uznán pracovním úrazem a na co máte jako zaměstnanec nárok při vzniku pracovního úrazu. 
 

Požární ochrana: viz záložka: www.oszkladno.cz/bozp/pozarni-ochrana/ .

V této záložce jsou uvedeny základy požární ochrany, typy požárů, druhy hasících přístrojů a pod. 
 

První pomoc: viz záložka: www.oszkladno.cz/bozp/zaklady-poskytovani-prvni-pomoci/

 
Zde jsou uvedeny základy poskytování první pomoci, popsány druhy krvácení, popálenin, zlomenin a pod. Zde bychom chtěli upozornit zejména na povinnost zaměstnavatele, že zaměstnanec musí mít dostupnou lékárničku po celou pracovní dobu. 
 
 

Závěrem upozorňujeme, že každý zaměstnanec je povinen každou závadu týkající se BOZP ( ať už závadu na pracovišti, nebo nedodání OOP, případně zjištění nového rizika, nedodržení hygienických požadavků a pod. ) okamžitě nahlásit svému přímému nadřízenému. Na inspektora ZO OSŽ, ŽST Kladno se obraťe v momentě, kdy u vedoucího zaměstnance zaměstnavatele nepochodíte. V záložce kontakty jsou uvedeny kontakty na inspektory ZO OSŽ, ŽST Kladno: www.oszkladno.cz/bozp/kontakty/

A v případě nespokojenosti s postupem inspektora, na kterého jste se obrátil, neváhejte vše oznámit předsedovi ZV. 

 

Pro úplnost zde ještě vkládám brožuru, kterou vytvořilo oddělení BOZP ÚSTŘEDÍ OSŽ: Metodická příručka BOZP, vydáno 2018.pdf (3374453), nebo navštivte stránky OSŽ: www.osz.org/index.php/bozp